Imamondatok 2002. január 25.

IMA MINDANNYIUNKÉRT

Teremtő Urunk, aki Angyalaiddal elküldted hozzánk Szent Ereklyénket, Földi Helytartód, a Magyar Szent Korona előtt hódolva kérünk:

 1. “…hogy száz idegen érdek pusztította néped szeméről végre lehulljon a látásromtó homály, mely évszázadok óta fonnyasztja a lelkét! A napból felröppenő turulmadár táncától csillagfényes múltunk elevenné váljék, a fény szülessen újjá és sorvadjon az árnyék.”
 2. Segítsd testvéreinket, akik a magyar nép felemelkedésének szentelik életüket, hogy nemzetünk újra méltó lehessen Hozzád.
 3. Adjál vigasztaló jó Égi Királyt országunknak, s e világnak.
 4. Mutasd meg Szent Koronád küldetését és adj éberséget az emberiségnek.
 5. Minden magyar legyen egy és sérthetetlen.
 6. Kérjük Szent Koronánkat, ébresszen minden magyar szívében, lelkében magyarságtudatot ősi hitünk szellemében.
 7. Segíts abban, hogy a Szent Korona méltóságába visszakerüljön.
 8. Adj hitet és erőt az embereknek, hogy felismerjék fontosságukat és cselekedetükkel segítsék a magyar demokrácia további erősödését.
 9. Vezesd vissza nemzetünket Nagyboldogasszonyunkhoz!
 10. Legyen egységes és erős Nagymagyarország, ahol mindannyian Isten által kijelölt sorsunkban szeretetben együtt élünk.
 11. Táltosi erővel ruházd fel országunk vezetőit.
 12. Urunk adj erőt, hitet, egészséget és szellemi megvilágosodást minden magyar ember számára.
 13. Kívánom az összes magyarnak, hogy meg tudjon bocsájtani a másiknak.
 14. Minden ember, aki rossz útra tért, térjen jó útra.
 15. Több boldogságot, egészséget és szeretetet a magyar embereknek.
 16. Kérjük a Szent Koronát, segítse nemzetünket a szeretet útján.
 17. A nemzet helyezzen vissza jogaidba!
 18. Kérjük, hogy a magyar nemzet újra eggyé válhasson, az elindult folyamat tovább erősödjön. Erősítsd a moldvai csángók magyar hitét.
 19. Fénybe öltözött Boldogasszonyunk, Jézus Urunk! Kérünk benneteket, gyógyítsátok Földanyánk szívét. Legyen Kárpát-Magyarország!
 20. Kívánjuk, hogy ősi néped találjon vissza elárvult Koronájához, a Szentség Megtestesüléséhez.
 21. Kívánjuk, hogy az erőt, ami benned lakozik megérezze néped és kövessen.
 22. Legyen úgy miképpen a Mennyekben azonképpen itt a Földön is.
 23. Gondviselő Jóistenünk kérünk Téged, hogy a Szent Korona Ő Szent Felsége segítségével, sugallatodat követve küldetésünket beteljesíthessük.
 24. Boldogasszony Anyánk kegyes szemeiddel tekintsd meg népedet, segéld áldásra magyar nemzetedet.
 25. Szent Koronánk felajánlását elfogadó Magyarok Nagyasszonya vigyázó két szemed óvjon meg bennünket Égi Királyunk fényében.
 26. Szüless meg Jézus mibennünk, hogy megértsük küldetésünk.
 27. Atyánk adj békességet szívünkben és lelkünkben.
 28. A Te erőd, hatalmad és dicsőséged legyen a magyar nemzeten.
 29. Kérünk Atyánk, hogy minden magyar szabadon élhesse ősi vallásán alapuló életét önmaga és mások boldogulására.
 30. Add, hogy Téged híven szolgálhassunk!
 31. Jöjjön el a Te Országod!
 32. Segítsd a Táltos zászló Szent beavatását Csíksomlyón, Nagyboldogasszony napján napkeltekor, hogy Szent Őseink vezetni tudjanak.
 33. Minden magyar vezetőnk szeretett hazánk megmaradása érdekében mindenkor a magyar nemzetet szolgálja.
 34. Kárpát-medencénk népei egymást segítve közös hitben éljenek a Te törvényed szerint.
 35. Kérjük a beteg édesanyák gyógyulását.
 36. Legyen békesség és egyetértés a családokban.
 37. Urunk add meg nékünk a Szent Lélek erejét, hogy segítségével visszatérhessünk és visszatéríthessünk Országodba.
 38. Régi fényében tündököljön a Pálos rend.
 39. Növekedjék a magyarság hite és önbecsülése.
 40. A világ vallásai kölcsönös tiszteletet és megértést tanusítsanak egymás iránt.
 41. A fény gyermekei egymásra találva közös erővel vigyék végbe feladatukat a Földön.
 42. Találja meg minden ember a lelki békéjét még a legnehezebb órákban is.
 43. A régi Nagymagyarország lélekben ismét egységes legyen.
 44. Az egész magyar nemzet egységes legyen és békében éljen.
 45. A magyar anyák több magyar gyermeket hozzanak a világra.
 46. Teremtő Istenünk, fényed áraszd Szent Koronánkra, Szent Koronánról a világra.
 47. Világ Világossága fényeddel űzd ki belőlünk a sötétséget!
 48. Drága Jézus Krisztus, kérünk áld meg Magyarországot és a Szent Koronát. Fényeddel világítsd be az egész világot.
 49. Valósuljon meg a Szent István-i eszmékre épülő magyar összefogás.
 50. Segítsd vezetőinket, hogy az összmagyarság érdekeit előtérben tartva végezzék munkájukat.
 51. Add meg nékünk, hogy a Kárpát-medencében élő népek békességben és szeretetben élhessenek a Magyar Szent Korona fennhatósága alatt.
 52. Szent Koronánk továbbra is vigyázz ránk!
 53. Segíts népünknek az ébredésben és a lelki, szellemi hazatalálásban.
 54. Mindenki találja meg a szeretet útját.
 55. Merjük elhinni végre,Mi vagyunk a tudás és a szeretet népe! Áldást és fényt kérek a Szent Korona népére.
 56. A mi Magyarországunk teljen meg tiszta fénnyel és az örök igazság ízével!
 57. Tudjuk, hogy Boldogasszonyunk jelen van. Szeretnénk, ha mindenkiben az Ő lelke éledne újra.
 58. Urunk kérünk, adj bölcsességet, tudást és lelki gazdagságot e népnek és ezáltal emeld fel magadhoz.
 59. Add, hogy megszűnjön a Főld kizsákmányolása.
 60. A Jézusi szeretet hassa át a földet.
 61. Segítsd nemzetünk felemelkedését, adj erőt a Föld gyógyításához, hogy szeretetet adhassunk az emberiségnek.
 62. Béke és szeretet költözzön minden ember szívébe.
 63. Áldj meg minket közös hittel és erős nemzeti öntudattal!
 64. Gyógyforrásaink és szent helyeink sokasodjanak, népünk gyógyító ereje erősödjön a Te segítségeddel.
 65. Áraszd minden emberbe a fényt, szabadíts meg bennünket a sötéttől.
 66. Add, hogy felismerjük és felvállaljuk magyar küldetésünket.
 67. Adj Égi Királyt nékünk, ha eljő ideje, aki a Te oltalmad alatt megvalósítja a magyar nép felemelkedését és újból földi mennyországot teremt a Kárpát-medencében.
 68. Add, hogy minden magyar ember otthonra leljen e hazában igaz hite szerint.
 69. Atyánk kérünk téged, hogy itass meg minket forrásod vízével.
 70. Legyen béke és világosság a világmindenségben, legyen béke a földön, legyen béke a vizekben, legyen békéje minden teremtménynek, legyen öröme minden teremtménynek.
 71. Urunk kérünk, adj erőt és elég hitet a magyar anyáknak, hogy szívükre hallgatva segítsék nemzetünket a fény útján haladni, biztos, erős fiakat adva hazánknak.
 72. Tartsd meg gyermeikeink lelki tisztaságát, vigyázd egészséges fejlődésüket!

Elhangzott 2002. január 25-én az Országházban, Ő Szent Felsége a Magyar Szent Korona előtt.