Imamondatok 2002. március 25.

Imamondatok 16:30 órai csoport

 1. Teremtő Istenünk Angyalaiddal elküldted hozzánk a Magyar Szent Koronát, akiben Téged tisztelünk. Kérünk hallgasd meg könyörgésünk: Istenünk az Ősi Pálos Rend tagjai történelmünk folyamán – életük árán is – védték Szent Koronádat. Segíts, hogy a Szent Rend az Ősi Pálos Rend ismét újraszülessék, hogy Szent Koronánk segítségével népünket hozzád vezethessék..
 2. Istenünk, aki kezdetektől fogva vagy, kérünk, hogy a szereteteddel sugározd be országunkat az emberiség szebb jövőjéért.
 3. Istenünk! Szelídítsd meg az emberek indulatait, tégy egymás iránt megértőbbé és vezess boldogabb élet felé mindannyiunkat!
 4. Úr Jézusunk! A magyar népet vedd védőszárnyaid alá a lelki, szellemi és fizikai felemelkedéséért.
 5. Drága Szűzanyánk! Oltalmazz meg minket minden veszedelemtől, segítsd az elesetteket!
 6. Kérjük a Teremtőt, hogy segítse a magyar nép magasabbra jutását spirituális szinten.
 7. Teremtő Istenünk! Kérjük, érintsd meg szereteteddel a magyar emberek szívét, hogy a Te akaratod szerint cselekedjenek.
 8. Teremtő, Gondviselő és Szerető Istenünk! Szerető, megbocsájtó és okos szívet kérünk népünknek, hogy békességben léleképítő munka follyon országunkban. Tartsd meg népünket a Te Szent Fiad nevében.
 9. Kérjük Szeretet- és Bölcsesség-angyalaid áldását, hogy a magyar nép igazgyönggyé válhasson és beteljesíthesse az Isteni Tervet.
 10. Világosítsd meg nékünk a Hozzád visszavezető ösvényeket, hogy úttá taposhassuk a Világ számára!
 11. Erősítsd meg egymásba vetett hitünket, hogy ahol a széthúzás és széthullás van jelen, oda az egységet és az egészséget vigyük.
 12. Nagyboldogasszonyunk Magyarok Örök Királynéja! Emeld fel a magyar nemzeted, hogy betölthesse küldetését a Kárpát Hazában.
 13. Istenünk add, hogy a Kárpát-medencét átfogó Szent István országa lélekben újra egy és oszthatatlan legyen. Jöjjön el az igazság órája.
 14. Magyarok Nagyboldogasszonya add, hogy nemzeti erők kormányozzák Szent Hazánkat.
 15. Istenünk kérünk, áldd meg nemzetünket és sugározd felénk összetartó erődet. Köszönjük, hogy ennek a népnek gyermekévé hívtál minket.
 16. Atyánk köszönjük, hogy szolgálhatunk. Engedd meg, hogy továbbra is szolgálhassunk Téged és a népedet.
 17. Legyen meg a Te akaratod!
 18. Kereszt viselő Krisztusunk, tanítsd meg székely és csángó népedet, hogy nagy lélekkel hordozza keresztjét.
 19. Atyánk add, hogy bölcs vezetőink legyenek, akik híven szolgálják nemzetünket. Igazságot kérünk Tőled Magyarországnak.
 20. Kérjük, váljon lehetővé, hogy Csángóföldön magyar anyanyelvünkön imádkozhassunk templomainkban és magyar anyanyelvünkön tanulhassunk iskoláinkban.
 21. Istenünk segíts, hogy a Magyar Nemzet lélekben újra egyesüljön és segíthesse az emberiséget visszavezetni Házadba.
 22. Drága Mennyei Atyánk segítsd magyar testvéreinket, hogy mindazokkal, akik becsülik és értékelik több ezer éves magyar hagyományainkat, együtt élhessünk itt a Kárpát-medencében, békében és szeretetben a Te dicsőségedre. Áldást kérünk a magyarságra, a Kárpát Hazára és az egész Földre.
 23. Mennyei Atyánk erősíts meg hitünkben, mutasd meg az utat a magyarságnak, hogy méltóságát visszanyerje és ereje ismét visszatérjen. A Te magodból virágzó termést hozzon a Te szolgálatodban, békességgel és szeretettel.
 24. Isten áldd meg a magyart. Adj nékünk méltó uralkodót. Óvd vezéreinket!
 25. Teremtő Urunk kérünk, hogy Szent Koronánkon keresztül ránk sugárzott erőddel erősítsd azon vezetőinket, akik nemzetünk megmaradása és felemelkedése érdekében munkálkodnak.
 26. Kérjük a Szent Koronát, hogy rajta keresztül az Isteni Rend újuljon meg, töltse be Világ-gyógyító hivatását.
 27. Kívánjuk, hogy a Föld minden népe és embere legyen a magyarhoz hasonlóan nemes és emelkedett és olyan ütemben emelkedjen, amilyen ütemben csak tud, amennyit befogadni képes.
 28. Az ősi mintakincseinket őrizzük meg, adjuk tovább a fiatalságnak, hogy így a láncszem ne szakadjon meg.
 29. Váljék a Szent Korona Tana az egységes magyar jogrend szerves részévé!
 30. Add meg nékünk, hogy a Kárpát-medencében élő népek békességben és szeretetben élhessenek a Magyar Szent Korona fennhatósága alatt.
 31. Boldogságos Szűzanya, szerető gondoskodásod óvja a magyar népet.
 32. A magyarság találjon vissza Istenhez.
 33. Szent Koronánk, őrizd meg népedet, add vissza hazáját neki.
 34. Istentől kapott Szent Koronánk adj Égi Erőt a magyar nemzet felemelkedéséhez és gyarapodásához.
 35. Élhessen minden magyar a Te Szent Kegyeddel és ébredjen csodálatos képességeinek tudatára.
 36. Ősi Magyar Vérszerződésünk a kard és kehely által, szülessen most újjá a szeretet lélek-testvériségében a Szent Korona által.
 37. Kérjük, hogy a Szeretet és a Fény Ereje kísérje útján minden Magyar Testvérünket.
 38. Égi Atyánk, adj közénk szeretetet, békességet,erőt!
 39. Ismerjék meg az emberek mi az igazi szeretet és tudják gyakorolni.
 40. Kérünk Szent Koronánk, legyenek boldog gyermekeink!
 41. Szeretetet, békét, egészséget és ételt szeretnék a világnak.
 42. Költözzön vissza a szeretet és a megbocsájtás képessége a szívekbe!
 43. Kérjük, a Jóisten segítse a magyar nép megmaradását.
 44. A Fényes Anyaság teljesedjék ki hazánkban!
 45. Növekedjék bennünk a keresztény hit erőssége!
 46. Áldd meg Isten Hazánkat!
 47. Boldog jövőt kérünk az ifjúságnak.
 48. Segíts minket Magyarország felemelésében.
 49. A világon mindenütt hasson a Pártus-Krisztusi Szeretet.
 50. Lélekben ismét váljék eggyé a Kárpát-medence.
 51. Avatottak legyünk a feladathoz, amit ránk mértél Istenünk.
 52. Uram, ébredjen meg népünk téli álmából!
 53. Urunk segíts, hogy jogrendszerünk alapja Szent Koronád által közvetített Tan legyen. Szent fiad kiontott véréből és Szent Őseink tetteiből támadjon fel hazánk.
 54. Mindenki találja meg a lelki békéjét!
 55. Ezt a földet leendő szentek lakják. Szent Koronánk, Fényes Csillag, adj időt, békességet, bölcsességet, hogy a harmóniát, a hazatalálást elérhessük.
 56. Merjük végre felvállalni küldetésünk és árasszuk a szeretetet, bölcsességet.
 57. Isten áldd meg a magyart!
 58. Ősi tudást add vissza népünknek, tisztítsd meg egyházainkat, szenteld újjá papjainkat!
 59. Szent Korona segíts a magyarnak magyarnak maradni, segíts a magyarnak Istenhez visszatalálni, segíts a magyarnak szomszédait szeretni, segíts a magyarnak családját nevelni, segíts a magyarnak magyart szeretni, segíts a magyarnak erkölcsösen élni.
 60. Urunk segíts, hogy Szent Koronánk eszméjében tudjon a magyar közösség újra összefogni és erőfeszítéseket tenni, hogy Királynénkhoz, a Nagyboldogasszonyhoz visszataláljunk.
 61. Add Urunk, hogy magyar hagyományainkat méltón őrizhessük és tisztán adhassuk át a jövő nemzedékének.
 62. Isten segítségét kérjük az összmagyarság összefogására, összetartozására.
 63. Kérünk Urunk, adj nekünk bölcsességet, szívünkbe bátorságot, karunkba erőt, hogy szeretett hazánkért, népünkért és a Te Országodért dolgozhassunk.
 64. Kérjük, hogy Kárpát Hazánk szétszakított magyarsága a Szent Korona alatt lélekben egyesüljön.
 65. Kívánom, hogy szétszakadt népünk egységét újra megélje, hogy gyökereinket szerbe véve, hitünk és támaszunk legyen jövőnket felismerni.
 66. Szent Koronánk kérünk, emelkedjék népünk erkölcsileg, lelkileg és szellemileg egyaránt.
 67. Kérjük, mutasd meg nekünk az ősi Rendet, mert Te vagy az Igazság, az Út és az Élet.
 68. Urunk, adj erős védelmet minden olyan magyar embernek, aki az igaz úton jár és a Te eszméidet követi. Segíts minket erre az útra!
 69. Legyen bátorságunk szívünk tiszta érzései, szívünk kívánságai szerint élni.
 70. Kérünk Istenünk, segítsd népedet, hogy legyen hite és ereje vállalni ősi küldetését.
 71. Kérjük Szent Koronánkat, segítsen minden magyart megtisztulni testben, lélekben, szellemben.
 72. Köszöntünk Téged Istennek Szent Igéje, Istennek Szent Rendelése, Szent Korona, ki a fényes világot megfényesíted.
 73. Adj megbékélést és áldd meg a jövőnket, Urunk!
 74. Uram, adj nekünk erőt és hitet, hogy megteremthessük a Szent Korona segítségével nemzeti egységünket, Nagymagyarországot, békében, boldogságban.
 75. Az emberiség a kozmikus Rendet betartva cselekedjen itt a Földön!
 76. Minden ember gondolatát és cselekedetét a szeretet vezérelje!
 77. Legyen bátorságunk az igaz mellett való kiállásra.
 78. Vértezz fel bennünket a jó szolgálatára, de legyen erőnk belenyugodni az Úr akaratába.
 79. Erkölcseikben erősödve a Kárpát-medence lakói váljanak a világ megújulásának kovászává!
 80. Élete folyamán minden ember találja meg a feladatát és merjen aszerint élni.
 81. Az életben a szeretet legyen a legfontosabb!
 82. Mindenki tudjon megbocsájtani a másiknak.
 83. Gyermekeink minden kívánsága teljesüljön az életben.
 84. Jézus Krisztus, ki elveszed a világ bűneit, Mennyei Atyánk dicsőségére kérünk, tedd nemzetté a magyar népet, adj nékünk Szent Koronánknak megfelelő vezetőt.
 85. Teremtő Atyánk segíts, hogy a magyarság újra Jézus Krisztus Szeretet-vallását gyakorolja.
 86. Segítsd nemzetünket, hogy megtalálja az igaz utat.
 87. Jöjjön el a Te Országod!
 88. Segíts, hogy a magyarság újra szellemi egységet alkosson.
 89. Adj békességet és szeretetet a családoknak!
 90. Nagyboldogasszony Anyánk, segítsd a világ magyarságát, hogy felismerjék, hogy az összetartásban és összetartozásban van az erőnk és erősségünk és szívünkben csak az önzetlen, feltétel nélküli szeretet lakozhat.
 91. Kívánjuk, hogy a Szent Korona töretlenül teljesítse be szakrális küldetését a magyarság megmaradása és felemelkedése, a nemzeti egység és öntudat megerősödése, illetve a világ isteni működésrendjének visszaállítása érdekében.
 92. Kívánjuk, hogy a Szent Korona segítse hozzá kormányunkat, hogy továbbra is vezethesse a magyar népet a magyar feltámadás és felemelkedés útján, és kérjük, hogy segítse gyermekeink és unokáink boldogulását az életben. Erőt, egészséget és boldogságot adjon minden magyar embernek.
 93. A magyar nép felemelkedését kívánjuk egy szebb, jobb jövő reményében. Tetteink gyümölcse valósuljon meg. Az ország épüljön és szépüljön békében és az igazságosság mindenek előtt való legyen.
 94. Kívánjuk, hogy a Szent Korona szakrális küldetését betöltve segítse a magyar nemzet egységesítését és felemelkedését, hogy gyermekeink és unokáink szabad és boldog magyar hazában élhessenek teljes életet.
 95. Kívánjuk, hogy egy boldog, szabad magyar hazában családjaink tagjai boldoguljanak, egészségben és biztonságban élhessenek. Az egész földön az emberek harmóniában a természettel, békében és biztonságban, boldogan élhessenek.
 96. Adj bölcsességet nemzetünknek, hogy méltóképpen tisztelje Angyali Koronánkat és ismét rátaláljon ősi Alkotmányára. Adj nékünk erőt és bátor szívet, hogy szeretve szeressük Kárpát Hazánkat, Szűzanyánk Országát.
 97. Oltalmazd meg nemzetünket az idegen uralomtól, adj hitet és szabadságot a Kárpát Haza magyarságának.
 98. Óvj meg minket külső és belső ármánytól, segítsd, hogy nemzeti erőink összetartozásunkat erősítsék!
 99. Kérünk adj erőt, hogy megőrizzük országodat, mert a haza nem eladó.
 100. Legyen megint nemzetünk építőköve, ereje a család. Neveljük gyermekeinket, unokáinkat magyarnak.
 101. Béke legyen a Kárpát-medencében, a Szent Korona ereje sugározza be országunkat a szeretet erejével.
 102. Add, hogy munkánk jó gyümölcsöket hozzon ősi hazánk teljes területének felemelkedéséért.
 103. Istentől és  Szent Koronánktól kérjük, hogy az idős magyar emberek tudjanak imádkozni a magyar fiatalokért, megtérésükért Istenhez.
 104. Kérünk, Kárpát Hazánk lélekben újra egységes legyen. Uralkodjon a Te szereteted a Világon.
 105. Mária Édesanyánk, Édes Jézusunk, hallgassátok meg engesztelő imáinkat, erősítsétek népünk lelkét, virágoztassátok fel hazánkat.
 106. Mennyei Atyánk kérünk, küldj magyar népednek szent lelki vezetőket, kik erősítik egyházadat az egész világ üdvösségére.
 107. Égi Atyánk add, hogy türelemmel elviseljük egymást és szeretettel forduljunk embertársaink felé. Tudjuk kifejezni törődésünket segítségre szoruló embertársaink, a gyermekek és az idősek iránt.
 108. Oltalmazd és adj erőt azoknak a Tanítóknak, akik gyermekeinket a Fényes Útra vezetik!
 109. Isten áldását kérjük mindazokra, akik Magyarország fennmaradásán és felvirágoztatásán munkálkodnak.
 110. Kérjük, hogy a Kárpát-medence felnövekvő fiataljai küldetésük teljesítéséhez a szeretet kegyelmi kisugárzására egyre nagyobb számban fogékonnyá váljanak.
 111. Áldott legyen a Föld és áldott legyen Magyarország!
 112. Megértést, békességet, nemzeti egységet kérünk a Szent Korona Országaiban.
 113. Áldott legyen a Föld és áldott legyen Magyarország!
 114. Kívánunk hazánknak méltó vezetőket, szellemi felemelkedést. Legyen újra egységes hazánk!
 115. Mutasd nekünk a Fényesség útját!
 116. Kérünk vezess minket döntéseinkben!
 117. Könyörögjünk, hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
 118. Kérjük, hogy ne szennyezzék tovább a Duna vizét.
 119. Bocsásd meg a mi vétkeinket és adj erőt, hogy megbocsájtsunk az ellenünk vétkezőknek.
 120. Szent Korona uralkodj népeden, uralkodj nemzeteden!
 121. Legyen boldog jövője gyermekeinknek, unokáinknak bárhol is élnek a földön.
 122. Jézus Urunk! Szeretetedet áraszd el az emberek szívében!
 123. Kérjük, hogy a magyarság összetartó legyen, a nemzet megerősödjön. Áldásos és üdvös nemzete legyen az emberiségnek.
 124. Vezess bennünket Fényeddel, hogy beteljesíthessük a Teremtő Akaratát.
 125. Világíts a Világnak, hogy visszataláljon Teremtőjéhez!

Imamondatok 17:30 órai csoport

 1. Teremtő Urunk! A Magyar Szent Korona előtt hódolva könyörgünk Hozzád: Szent Koronánk, erőt kérünk Tőled küldetésünk teljesítéséhez, mellyel nemzetünk felemelkedését szolgáljuk.
 2. Segítsd testvéreinket, akik a magyar nép megmaradásának és felemelkedésének szentelik életüket, hogy nemzetünk újra méltó lehessen hozzád.
 3. “..Hogy száz idegen érdek pusztította néped szeméről végre lehulljon a látásrontó homály, mely évszázadok óta fonnyasztja a lelkét! A napból felröppenő turulmadár táncától csillagfényes múltunk elevenné váljék, a fény szülessen újjá és sorvadjon az árnyék!”
 4. Add Urunk, hogy Atilla öröksége, Árpád országa magyar maradjon.
 5. Mindannyian vagyunk fiai a Napnak, kik vélünk tartanak magyar erőt kapnak. Örök Magyarország ez a kívánságunk, Fölséges Fényesség világítsad álmunk!
 6. A magyar föld maradjon magyar emberek tulajdona.
 7. Szent Koronánk légy tisztán fénylő és boldog, mint amilyen régen voltál.
 8. Kérünk, hogy Szent Koronánk Eredeti Rendje álljon helyre!
 9. Angyali Korona Szent Csillag! Jöjjön el a Te Országod, legyen meg a Te akaratod, miképpen a Mennyben, úgy a Földön is.
 10. Szent Koronánk óvd meg Magyarországot!
 11. Kérünk segíts a magyar fiatalok hazafiasságra nevelésében.
 12. Atyánk, kérjük Magyar Népünk lelki megújulását.
 13. Adj békét a magyar közösségekben!
 14. Boldogasszony Anyánk, Magyarok Nagyasszonya! Kérjük közbenjárásodat az Atyánál, hogy a Szent Korona ismételt működésén keresztül egyesülhessenek a Kárpát-medencében élő népek szeretetben, békében, egységben
 15. Minden ember lelkébe szeretet költözzön!
 16. Magyar Lét titka, magyarrá válás titka, Szent Korona misztériuma, ki hídként feszülsz a Földi és Égi Világ közé, segíts bennünket!
 17. Teremtőnk segíts megerősíteni Nimród nemzetségünknek az ősi hitet és összefogást, mely alapja lehet egy újabb szövetségnek Földi királyságodhoz.
 18. Teremtő Istenünk! Kérünk adj egységet a Jóra a Kárpát-medencében!
 19. Kívánjuk, hogy Istennel a Hazáért Szent Koronánk vezetésével élhessünk.
 20. Ébredve érezzétek vigyázó erejét… Kell, hogy ismét a Szent Korona Országává váljunk!
 21. Békességet, szeretetet és egységet kérünk népünkre és nemzetünkre.
 22. Kérjük, hogy a Szent Koronánkon keresztül ható Isteni Energia és Szeretet hassa át a magyar népet, ami a Szentek útjára tereli és szintjére emeli a nemzetet.
 23. Urunk, több hitet kérünk a magyarságnak, hogy egészségesebb és boldogabb életet élhessünk.
 24. Az az ember kerüljön országunk élére, aki méltó arra, hogy viselje.
 25. Mennyei Atyánk áldásával erősödjön Őfelsége, Szent Koronánk régi fénye, ereje!
 26. Kérjük, hogy a magyar szívek újra kinyíljanak, ahogy a virágok tavasszal, s az embernek szerető társa legyen, kivel egymást segítik az úton.
 27. Boldogasszony Anyánk, Égi Édesanyánk! Segíts hozzá bennünket és gyermekeinket, hogy a világnak az égben és földön végbemenő kozmikus harcát jóra fordítsuk. Add kegyelmedet, hogy a szükséges áldozatot meg tudjuk hozni az Úristen szerelmébe öltözve. Vedd palástod alá és őrizd, óvjad népedet!
 28. Tisztuljon meg lelkében és találjon vissza Istenéhez a magyar.
 29. Kérünk Urunk, helyezd ismét népünket a Szent Korona Isteni vezetése alá.
 30. Szűzanya, Mária! Magyarok Nagyasszonya! Oltalmazd népedet most és mindörökké!
 31. Atyánk, Te látod mit és miért teszel. Legyen akaratod szerint!
 32. Legyen hát végre mustármagnyi hite a magyarnak, amivel hegyeket mozgathat és kövesedett szíveket élővé tehet.
 33. Szent Korona, ki egyedüli vagy e világon, segíts, hogy erősítsünk, tisztítsunk szeretetünkkel, önmagunktól is nagyobb hatalommal, Isteni és szívből jövő Energiákkal, Gondolatokkal.
 34. Nemzetünk vezetői bízzanak Teremtő Istenünkben és a Szent Korona fennhatóságában.
 35. Kérünk Urunk, áldd meg Magyarországot. Add gyarapodását hitben, reményben, szeretetben.
 36. Kérjük nemzetünk megtisztulását, az igaz magyarság erősödését és a jó melletti bátor kiállását.
 37. Kérünk Téged, hogy segíts minden magyar embernek megtalálni a szívében az ő hazája és az ő népe iránti szeretetét.
 38. Gyógyforrásaink és szent helyeink sokasodjanak, népünk gyógyító ereje erősödjön a Te segítségeddel.
 39. Kérünk, segíts gyermekeinknek olyan körülményeket, lehetőségeket teremteni, hogy itthon, hazájukban boldogulhassanak, s ne vágyódjanak idegen országba a jobb megélhetés reményében.
 40. Add Urunk, hogy a Kárpát-medence népeit a Szent Korona forrassza ismét testvéri egységbe, s mindazt, amit tesz, a Te neved dicsőségére tegye. Eképp mutatva jó példát, neveljük nemzetünk ifjúságát emberebb emberré, s magyarabb magyarrá.
 41. Kérünk Urunk add családjaink és hazánk testi, szellemi, lelki gyógyulását és megtisztulását a Te dicsőségedre és egész Magyar Hazánk javára.
 42. Magyarok! Töltsön el bennünket a szeretet, a teljes egészség és a tiszta ítélőképesség, hogy rátaláljunk az örök boldogságra, a végtelen szabadságra és a tökéletes Igazságra.
 43. A varázserejű orvosság, amit keresünk, nem más, mint a szeretet.
 44. Mennyei Édesanyánk, Magyarok Nagyasszonya! Alázattal kérünk, esdekeld ki Szent Fiadnál, hogy a Szentlélek tisztaságával és erejével tudjuk kimondani: bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek.
 45. Uram, végtelen szereteteddel vezesd nemzetünket tovább a keresztényi úton.
 46. Uram, vezesd a jelet író kezet!
 47. Gyermekeinknek kívánunk boldog jövőt, amikor is emelt fővel élhetnek, büszkén arra, hogy magyarnak születtek.
 48. Kérjük Mennyei Atyánktól, legyen segítségünkre a közélet megtisztulásában. Az ország tehetséges, alkalmas vezetőit erősítse meg testben, lélekben.
 49. Drága Jézusunk, szenvedéseiddel váltottad meg a világot. Adj a magyar családoknak szeretetet és megbékélést.
 50. A világ elképzelhető legnagyobb kincse amire az ember beleszületve rátalál, ahol utolsó búcsúra nyújtja kezét, az a Család. Add Urunk, hogy fiataljaink fölismerjék ennek valódi értékét.
 51. Boldogasszony Anyánk első királyunk ezt a Koronát Neked ajánlotta. Kérünk oltalmazd nemzetünket ebben a nehéz, felelősségteljes döntéseket igénylő időben. Segítsd a magyar édesanyákat, hogy igaz  szeretettel és felelősséggel vállalják gyermekeik nevelését mindannyiunk jövője érdekében.
 52. A Magyarok Nagyasszonyának felajánlotta első Szent Királyunk a koronáját, kérve, hogy Ő óvja, irányítsa nemzetünket. Kérjük, hogy tedd a szemeket látóvá, a füleket hallóvá, az értelmet értővé valamennyiünk épülésére.
 53. Urunk, Te azt mondtad: ha ketten-hárman összejönnek az én nevemben én is ott vagyok. Látod, most sokan összejöttünk, tudjuk, érezzük közelségedet. Kérve kérünk, hogy gyermekeinket, unokáinkat és az egész Szent Korona népét az elkövetkezendő időszakban különösen vedd oltalmadba!
 54. Jöjj Szentlélek Úristen és a Szent Korona fényének ragyogásával világítsd meg minden hazánkban élő ember elméjét, hogy nemzeti imánk azon része:”Hányszor támadt fel tenfiad Szép Hazám kebledre, s lettél magzatod miatt magzatod hamvedre” minél előbb aktualitását veszítse.
 55. Könyörögjünk ma, Urunk hírüladásának ünnepén, Gyümölcsoltó Boldogasszony napján, amikor a földkerekség asszonyai engesztelő imanapot tartanak. Esedezve kérjük a Magyarok Nagyasszonyát itt a Szent Korona előtt nemzetünk jövőjéért. Légy közben járónk, hogy a Szentlélek nyissa meg látásunkat, szabadítson ki a látszatok kábulatából és a szavak szédületéből. Erősítsd bizalmunkat, hogy anyai szereteted kísérjen bennünket. Eszközöld ki számunkra, hogy amiért hittel imádkozunk, meghallgatást nyerjen.
 56. Add Urunk, hogy nemzetünk fiai mind buzgóbban gyakorolják a Szent István-i hitet és minél többen válasszák közülük a papi és szerzetesi hivatást.
 57. A Teremtői, az Angyali az Élet Koronája által a magyar népnek küldetése van. Kívánjuk, hogy ébredjen rá erre a magyarság a legértékesebb tudás hordozójaként, hogy vállalni tudja feladatát és így a teremtői erők működhessenek.
 58. A magyar szentek közbenjárását kérjük, hogy a magyar népnek olyan vezetői legyenek, akik a keresztény értékrend szerint vezetik országunkat.
 59. Kívánjuk, hogy a magyarság szellemi egységgé kovácsolódjon.
 60. Mennyei Atyánk! Szent István királyunk tanításával megmutatta milyen lelkülettel kell népünk vezetőinek uralkodni. Hozzá méltó vezetőkkel ajándékozz meg újra bennünket.
 61. Legyen béke a Földön!
 62. Istenünk, keresztény nemzeti létünk legszebb jelképe előtt állva Kölcsey szavával kérünk, áldd meg a magyart és segíts bennünket úgy élni, hogy megfeleljünk Örök Isteni Akaratodnak.
 63. Az emberek tisztuljanak meg és legyenek egymás iránt tiszta, jó szívvel!
 64. Isten áldd meg a magyart jó kedvvel, bőséggel!
 65. Legyen béke a Földön!
 66. Minden magyar embernek, gyermeknek és felnőttnek, az egész emberiségnek kérjük Urunk, segíts! Tegye a dolgát a társadalomban, ápolhassa lelkét és ezáltal tiszta szívből, őszintén szeretni tudjon.
 67. Mindenható Istenünk, erősíts bennünket, hogy a tisztesség és becsület legyen emberi kapcsolataink meghatározója.
 68. Nagyboldogasszonyunk segíts, hogy megvalósulhasson Magyarságunk Igazsága.
 69. Istenünk, Szent István felajánlotta Szent Koronánkat Nagyasszonyunknak. Pártfogásáról biztosította népünket. Kérésére küldd Isteni segítséged, hogy alkalmas vezetők irányítsák országunkat.
 70. Mária, Isten Szent Anyja, Magyarok Nagyasszonya, védelmezz és őrizz minket, eszközöld ki számunkra a Szentlélek felvilágosító és megbocsájtó kegyelmét.
 71. Legyünk méltók őseinkhez, segítsd Magyarország felemelkedését.
 72. Boldogasszony Anyánk, Isten fia Jézus és áldott Szent Koronánk, kérünk adj erőt és kitartást, hogy életünk társával munkálkodhassunk küldetésünkben nemzetünk jobbításáért és felemelkedéséért. Méltón régi nagy híréhez.
 73. Urunk védd meg nemzetünket örökké való szereteteddel, kovácsold egységbe fiait és leányait. Győzzön a Te Szent Igazságod!
 74. Teremtő Istenünk, ragyogja be békéd, oltalmad és szereteted az egész világot. Áldd meg nemzetünket, hogy újra felemelkedhessünk.
 75. Mutassák meg nekünk a Szentek – kiknek tanítványai iparkodunk lenni – a Világosságot, melyet keresünk, adják meg nekünk könyörületük és bölcsességük erős támaszát. Van egy Béke, mely meghaladja az értelmet. Azok szívében lakozik, akik az Örökkévalóban élnek. Ez a Béke legyen velünk, ez az erő emeljen fel, míg ott nem állunk, ahol az Egy Mindenhatót várva fel nem ragyog előttünk az Ő csillaga.
 76. Kérjük, hogy a megfelelő embereket a megfelelő helyekre juttatva létrejöjjön a nemzet egysége.
 77. Kérünk, hogy segítsd a magyar anyákat, hogy összefogják a családokat.
 78. Urunk Istenünk, oltalmazd az ifjúságot, gyermekeinket!
 79. Égi Édesanyánk! Tiéd országunk, segíts, hogy megtarthassuk utódainknak. Terítsd palástod hazánk fölé, adj nekünk békét!
 80. Urunk kérünk, fogadd el engesztelő imánkat, esd ki számunkra Magyarország felemelkedését.
 81. Urunk Istenünk, áldd meg magyar népedet, hogy meg tudja őrizni gyönyörű magyar nyelvét, értékes kultúráját, ősi keresztény erkölcsét. Erősíts meg minket hitünkben!
 82. Tartsd meg Isten a magyarságot, tiszta kultúránkat. Add, hogy hagyatékunk megtartása érdekében a”Magyar Várat” fel tudjuk építeni, hogy ez hasznára váljon nemzetünknek.
 83. Áldd meg Urunk a magyar népet!
 84. Add Urunk, hogy megbecsüljük Ajándékaidat.
 85. Segíts minket Urunk, hogy a Jó győzzön.
 86. Kívánjuk, hogy ősi néped találjon vissza elárvult Koronájához, a Szentség Megtestesüléséhez.
 87. Kívánjuk, hogy az Erőt, ami Benned lakozik megérezze néped és kövessen.
 88. Kérünk add, hogy az új parlament tagjai az ország szolgálói legyenek!
 89. Kérünk add, hogy a magyar nemzet megint nagy legyen.
 90. Kérjük add, hogy álmaink és vágyaink egy boldog magyar hazában valóra váljanak!
 91. Urunk, segítsd magyar hazánk felvirágzását
 92. Kérünk Atyánk, a jó mindig nyomja el a rosszat és serkentsen a szeretetre.
 93. Segítsd gyermekeinket, a felnövekvő nemzedéket, hogy Hozzád méltóan tiszta lélekből sugározzák a szeretetet a világra.
 94. Segítsd Szűzanya az embereket, hogy problémáikkal szeretettel forduljanak egymás felé.
 95. A Szent Korona védelmét kérjük a magyar föld megtartásáért.
 96. Segítsd meg Szűzanya a fiatalokat a tisztánlátásban és az igazság felismerésében.
 97. Magyarok Nagyasszonya kérünk, segítsd népünket, hogy honfitársaink felismerjék és tudatossá váljon számukra döntésük fontossága, mely nem csak családjuk jövőjét, de hazánk felemelkedését is szolgálja.
 98. Magyarok Nagyboldogasszonya kérünk Téged, gyújts fényt az emberek szívében, érezze meg minden honfitársunk, hogy összefogva, egymást segítve a szeretet útján kell járnunk.
 99. Nagyboldogasszonyunk, szerető szívvel kérünk, segítsd hozzá magyar nemzetünket, hogy  mindenkori vezetői Szent Koronánk irányításával végezhessék nemzetépítő munkájukat.
 100. Mennyei Atyánk add, hogy Egyházunk tanítására ma is felfigyelve, egységbe tömörülve biztosítsuk áldásoddal nemzetünk jövőjét.
 101. Add Istenünk, hogy a magyar népnek, melyet első Szent Királyunk az üdvözítő hitre vezetett, mindig jó vezetői legyenek.
 102. Legyen békessége, boldogsága, nyugalma minden jóakaratú embernek.
 103. A Kárpát-medence minden tisztességes szülöttje találja meg a lelki békéjét és éljen békében, egészségben, harmóniában.
 104. Kérjük, hogy az eredeti Szűzanya kép a többi, elcserélt képekkel együtt kerüljön vissza a Szent Koronára, hogy újra az Ő tisztaságán át jusson el közénk a Teremtő üzenete.
 105. Nagyboldogasszonyunk, egyesítsd nemzetedet Anyaszentegyházadban.
 106. Kérjük, segítsd a határon túli magyar testvéreinket hitük, anyanyelvük és kultúrájuk megőrzésében.
 107. Segítsd Urunk családjaink világban szétszóródott tagjait és gyermekeiket, hogy mindig az önzetlen szeretet legyen köztük az összetartó erő.
 108. Drága Istenünk! Adj erőt nemzetünknek a megbocsájtáshoz és a felemelkedéshez.
 109. Drága Istenünk! Világosítsd meg értelmünket és szívünket, hogy a fásultság homályából ismerjük fel újra szeretet-küldetésünket családjainkban és hazánkban.
 110. Kérjük, hogy fiataljaink az igazi őstörténetünket mielőbb megismerhessék.
 111. Kérünk add, hogy az Isteni Szeretet lejöjjön hozzánk és megerősítsen hitünkben és általunk is megerősödve foglalja el méltó helyét hazánkban és a világban.
 112. Segítsd meg magyar népedet! Segítsd, hogy olyan vezetői legyenek, akik akarják és tudják híven szolgálni.
 113. Kérünk Istenünk add, hogy fiatal és idős boldogan és egymást segítve éljen hazánkban.
 114. Kérünk add, hogy a Magyar Szellem megint egységes és békés legyen!
 115. Add Istenünk, hogy a tiszta érzelmű, meleg szívű emberek egymásra leljenek és boldog megértésben éljenek.
 116. Kérünk évről-évre rengeteg új magyar babát.
 117. Minden vármegyének legyen legkevesebb egy Tátosa.
 118. “Az öröklétben az életet keresd és az életben az öröklétet. Anya legyél, magyar anya, óvjon Isten, aki Egy, őrizze a valóságot eme égből jövő kegy.”
 119. Kérünk Téged Istenünk, ébrezd rá a magyar nemzetet, hogy ragaszkodnia kell mindahoz, ami történelmében magasztos volt: a történelmi magyar alkotmányhoz – a Szentkorona Tanhoz – mindahoz, ami nehéz, drámai helyzetekben a magyar nemzetet megtartotta; azaz helyre kell állítani a jogfolytonosságot a történelmi magyar állammal a Szent Korona védelme alatt. Megteremtvén így a közjogi feltételeit a magyar nemzet megmaradásának. Kérünk Téged, add erre áldásodat!

Imamondatok 18:00 órai csoport

 1. Áldott Szent Koronánk, a gyimesi csángók napköszöntő imájával fodulok hozzád, mert Napunk vagy, Jézusunk, örökös égi királyunk e Kárpátok ölelte haza legfőbb közjogi méltósága. Köszöntelek Téged Istennek Szent Igéje, Istennek Szent Rendelése, Istennek Szent Eredménye, Te Áldott! Legyen meg a Te akaratod!
 2. Mennyei Anyánk Szent Áldásával kérjük, gyermekek foganhassanak és egészségben születhessenek meg, gyarapodhasson a magyar nép igaz szeretetben, békében. A magzat az anyaméhben szívja magába az ősi tudást. Születésük hozzon szeretetet szívünkbe, a minden csepp anyatejjel növekedjék áldott hitünk és összetartozásunk s lelkünk tiszta ragyogásával adjuk át egymásnak a fényt. Szóljon imánk a magyar nemzetért, hogy népünk sokasodjon, gyarapodhasson, igaz Istenhitünk, magyar eredetünk méltó tudatában, szeretetben, békében.
 3. Az ifjúság megismerhesse, tanulhassa és lelkében így őrizze a magyar nemzet igaz ősi eredetét és történelmét.
 4. Legyen egészséges a Föld.
 5. Mennyei Atyánk és Anyánk akaratához híven boldog házasságok köttessenek. Örökre szóló áldás, szeretet, béke tartsa meg a Család Szentségét.
 6. Mi azt kérjük a Szent Koronától, hogy minden nap keljen fel a Nap, mert különben sötétség lesz és a Világ elpusztul.
 7. Kérjük, hogy minden gyermek egészséges legyen és szeretetben nőjön fel.
 8. Teremtő Urunk és Istenünk add, hogy a Szent Korona és a Nagyboldogasszonyunk oltalma alatt egyesüljön és feltámadjon ismét nemzetünk.
 9. Áldd meg Uram Isten az Anyákat, hogy gyermeikeiket békességben és egészségben szülhessék és nevelhessék fel.
 10. Teremtő Urunk segíts, hogy Szent Lelked által fogant magzataink világra jöjjenek és boldog egyetértésben építsék újjá Mária országát.
 11. Üdvözlégy Mária, malaszttal teljes! Az Úr van Teveled, áldott vagy Te az asszonyok között és áldott a Te méhednek gyümölcse, Jézus.
 12. Tiszta szívet teremts Gyümölcsoltó Boldogasszony, hogy tanulják meg végre az emberek Jézus Új Szövetségének parancsolatját; Szeressétek Egymást!
 13. Mindnyájan, akik Urunk születésének hírül adása napján üdvösségünk kezdetét ünnepeljük, ujjongó szívvel kérjük, járjon közbe nemzetünkért Isten Szent Anyja.
 14. Nagyboldogasszonyunk kérünk, hogy Szent Koronánkon keresztül sugárzó szereteted hassa át népünk szívét.
 15. A szeretet és nemzetünk iránti hűség hassa át döntéseinket
 16. Hitet adj az igazaknak, erőt a bátraknak és alázatot mindazoknak, kik szolgálnak Istent és Hazát.
 17. Add Urunk, hogy megtisztuljunk, hogy eljöhessen az, akire várunk.
 18. “Hadd legyünk mi is tiszták, hősök, szentek, hazánkat így mentsd meg!”
 19. Kérjük a Magyar Szent Koronát, hogy országunknak, népünknek, nemzetünknek, az egész magyarságnak adjon fényt, világosságot, erőt, szeretetet, bölcsességet és hitet, hogy emberiség-gyógyító, javító és nemesítő küldetését teljesíteni tudja.
 20. Isten! Hazánkért térdelünk elődbe, küldj irgalmaddal Szent Hitet szívünkbe!
 21. Vezess vissza Szívünk Templomához, Pilis rejtekútján Szentjeink titkához!
 22. Add Urunk, hogy alázattal és szeretettel fogadjunk el minden olyan belső indítást, amit a Szent Korona sugall számunkra.
 23. Szeretnénk, ha minden magyar tudatára ébredne, hogy kicsoda és mi a feladata és összefogjon egymással a nemzet szellemi egysége érdekében, hogy magáévá tudja tenni a Nagyboldogasszony szeretetét és erejét, amely pótolja a Szent Koronáról hiányzó gyöngyök energiáját.
 24. Kérlek Uram, add végre, hogy életünket a Fény elérje, adj számunkra égi-földi királyt, ki elhozza a Fényt közénk, ki elhozza ősi Szent Fényének Tanait, mellyel egy régi-új világ nyitja meg kapuit.
 25. Kérünk Urunk, hogy beköltözhessen szívünkbe az égi fény, s a magyarság Atilla útján járva elvihesse ismét a világba a szeretet aranysugarát.
 26. Istenünk kérünk vedd kezedbe Magyarország sorsát, az emberek szívében legyen béke és szeretet.
 27. Istenünk kérünk segítsd a magyar családokat, a nemzetet, hogy szeretetben, békében élhessünk.
 28. Urunk áldd meg kérünk e nemzetet és segítsd, hogy a Fényhídon át feléd induljon másokat is segítve.
 29. Kérünk boldogságos Szűz Mária add, hogy olyan gyermekeket hozhassunk világra, akiknek szívében e fényes nemzet jövője dobog és akik felvértezve erővel a csalfa újkorokban is nemzetünkért cselekszenek és tesznek oly nagy dolgokat, hogy fényes csillagként ragyognak a magyarság egén.
 30. Kérjük a Szent Koronát, hogy a Tízparancsolat szellemében ébresszen a világon minden magyar szívében magyarságtudatot.
 31. Kérünk Mindenható Teremtő Istenünk add meg, hogy a mi nemzetünk családjai Nagyboldogasszonyunk Nemzetének családjai fizikai, lelki és szellemi épségben, egymás melletti hűségben szüntelen fejlődve, gyermekáldásban egyre gazdagodjanak.
 32. Szent Koronánk kérünk, metszd le a magyar szívekről a beteg, vad hajtásokat, oltsd bele mint nemes vesszőt a hitet Istenben, hazában. Vezesd szívüket a minden teremtmény iránti szeretet útján!
 33. Szent Koronánk kérünk, tartsd össze a magyar embereket, a magyar lelkiséget, a magyar földet!
 34. Kérünk Téged Szent Korona, segíts minket, hogy segíthessünk.
 35. Kérünk Téged Szent Koronánk, adj erőt nemzetünknek ahhoz, hogy magyar tudjon maradni.
 36. Add, hogy amit Egynek teremtettél ismét Egy legyen, s a Kárpátok a világra újra Fényt vigyen!
 37. A magyarok Szent Asszonyának, Szűz Máriának áldásával a családokban legyen béke, szeretet, nyugalom, egyetértés, megbékélés, harmónia.
 38. A magyar nép a Szent Korona vezetésével , Mennyei Atyánk akaratával és áldásával irányíthassa sorsát.
 39. Atyánk add meg nemzetünknek Boldogasszonyunk közbenjárása által szellemi, lelki és testi egészségét úgy, hogy beleilleszkedjen az emberiség Szent Közösségébe, a Te Természeted csodálatos összhangjába, tökéletes Örök Boldogságban.
 40. Add, hogy népünk békében élhessen.
 41. Add, hogy gyermekeinknek példát mutatva büszkén vállaljuk magyarságunkat.
 42. Legyen mindenkinek olyan munkája, melyet szívesen végez, legyen célja és legyen valaki, akit szerethet.
 43. Segítsd gyermekeinket, hogy boldog hazát teremthessenek unokáinknak.
 44. Áldás szálljon az erdőkre és mezőkre és azok minden vadjaira.
 45. Mennyei Atyánk, állítsd vissza vízeink, termőföldjeink, levegőnk és gondolataink tisztaságát az egész földön.
 46. Add Urunk, hogy ez a nép felébredjen, összefogjon, felismerje küldetését és a világ is ráébredjen, hogy a Magyar Nemzet Egysége a Világnak Létszükséglete.
 47. Békességet, szeretetet a magyar nemzetnek!
 48. Szent Koronánk kérünk, add vissza nékünk a szkíta becsületet, tisztességet, tisztánlátást. Add, hogy helyreállíthassuk országunk fényét, dicsőségét, büszkeségét.
 49. Hiszünk Magyarország feltámadásában
 50. Urunk bocsásd meg az elmúlt ötven év vörös és barna zsákutcáját. Kérünk segítsd demokráciánk további erősödését!
 51. Teremtő Atyánk add, hogy minden ember szívében a szeretet, a megértés és a béke uralkodjék.
 52. Kérünk Urunk, add meg magyar népednek újra a tisztánlátás és a bölcsesség erényeit!
 53. Forrassz eggyé békességben minden népet, nemzetet!
 54. Az Ige Keresztté változott. A Kereszt megváltást hozott. Üdvözítő fénye ragyogjon a magyar népre!
 55. Teremtő Urunk add, hogy cselekedeteinket a szeretet, a béke és az összefogás irányítsa a Kárpát-medencében és az egész földön.
 56. Jézus Urunk, Világ Világossága légy segítségünkre a Mennyei Rend megvalósításában a Kárpát-medencében.
 57. Szabadon élhessünk ősi hazánkban, a Kárpát-medencében.
 58. A magyar nemzetnek, népnek olyan vezetői legyenek, akik a magyar nép érdekeit képviselik és szolgálják.
 59. A magyar nép fogjon össze.
 60. A Szent Korona előtt imádkozunk azért, hogy ez év április 7-én honfitársaink hazánk és a magyarság megmaradása mellett szavazzanak.
 61. Add Urunk, hogy nemzetünk vezetői minden gondolatukkal, szavukkal, írásukkal és tettükkel a magyarság érdekeit képviseljék itthon és külföldön egyaránt.
 62. Segítsd meg sokat szenvedett édes hazánkat.
 63. Valóra válik a Magyar Szent Korona minden üzenete és kiteljesedik a szeretet és uralkodik mindenek felett.
 64. Veled Szent Koronánk van jövője a magyarságnak és a magyarság küldetésének, és a magyarság küldetésén át a világnak. Kérünk, segítsd a nemzetet!
 65. Segítsd a nemzetet, ifjakat s véneket, kérünk, mindnyájunkra áraszd fényedet!
 66. Atyánk kívánjuk, hogy iskoláinkban az ősi igaz történelmünket tanítsák újra.
 67. Utunk Teremtőnk! Köszönjük, hogy lelkünk megnyílt a Mindenható Szeretet felé. Ezt a tisztaságot, fényt sugározzuk minden ember felé, hogy ők is megérezzék Szerető Fényedet, Így szolgáljunk Téged és a Szent Koronát. Ez által a Haza Fényre derül.
 68. Urunk, hadd lehessen a szeretet életünk iránytűje Feléd és embertársaink felé.
 69. Teremtőnk add, hogy a magyarság méltóvá váljék a Fény üzenetének, a Szeretetnek az átadására az emberiség felé.
 70. Add Uram, hogy a magyarok vallása ismét legyen Jézus szeretet törvényének mindennapi gyakorlása.
 71. Add Uram, hogy emberi gyarlóságunkat felismerjük és lelkünket fel tudjuk emelni hozzád.
 72. Kérünk add, hogy az anyák vállalják és vállalhassák igaz anyai szerepüket és táplálják a család meghitt légkörét.
 73. Legyen nekünk a felismerés, a világ legkisebb jócselekedetünk által is jobbá válik. Ezek okán erősödjön bennünk a felelősség!
 74. Szent Koronánk fogadd tőlünk a szeretet csokrát, az öröm és a hála virágait, hogy újra ránk árasztod Fényességed és megint érezhetjük azt a melegséget, amit csak Te áraszthatsz felénk.
 75. A nők tudják beteljesíteni édesanyai és családi összetartó szerepüket.
 76. Asszonyunk Szűz Mária Szent Fiaddal jöjj a családok segítésére és vígasztalására!
 77. Drága jó Szűz Anyánk! Mindörökkön örökké óvjad nemzetünket!
 78. Kérünk ezen a Szent Napon, küldd el hozzánk azt a királyt, aki országodban uralkodhat, aki egy a Te Akaratoddal!
 79. Kívánjuk, hogy minden magyar család tartson össze, segítse egymást és engedjék, hogy a szeretet szétáradjon közöttük.
 80. Kívánjuk, hogy minden magyar testvérünkben megerősödjön a Nagyboldogasszonyba vetett hit és a Szent Korona iránti tisztelet.
 81. Árazd ki erőidet ránk és segíts szívünk megnyitásában, hogy méltóképp fogadhassunk megint, s vezetéseddel betölthessük szellemi feladatainkat ezen a világon.
 82. Kérünk Urunk, adj szívünknek megbékélést és megbocsájtást.
 83. Szépséges Szent Koronánk! Kérünk emelj fel magadhoz minket, hogy újra képessé váljunk a Teremtő Isten Egyetemes Törvényeinek megfelelő társadalom kialakítására itt a Földön.
 84. Kérjük a Magyar Szent Korona segítségét a 2002-es választáshoz, hogy valóban azok kerüljenek hatalomra, akikben megbízhatunk, akik hazánk, népünk felemelkedésén munkálkodnak.
 85. Mennyei Atyánk segíts abban, Hogy a Magyar Szent Korona méltóságába visszakerüljön.
 86. Teremtőnk add, személyenként változva, ősi hitünk fénylő magja megszülethessen bennünk.
 87. Add, hogy Isteni Örökségünk méltón megőrizzük és használjuk, hogy a világ újra megtalálja az égi-földi teljességet.
 88. Egyetértést és békességet adj minden családnak!
 89. A Magyar Szent Koronára kerüljenek vissza eredeti Alkotó Elemei, hogy Teremtő Atyánk üzenetét teljességgel tudja közvetíteni.
 90. A Világosság uralkodjék a földön.
 91. A magyar nyelv torzulása szűnjön meg, hasson és működjön! Térjenek vissza ősi szavaink!
 92. A magyar nemzeten lévő átkok oldódjanak fel.
 93. Atyánk add meg nékünk azt az alázatot és értelmet, hogy rejtett nemzeti kincseink előkerülésére és fogadására érettek legyünk.
 94. Ismerjük meg és kerüljön közkinccsé a Magyar Nemzet igaz történelme.
 95. A magyar kultúra virágozzék ki a Kárpát-medencében!
 96. A magyar találmányok, amiket Mennyei Atyánk és Anyánk küldött a nemzet számára, kapjanak szabad utat, hogy fel tudják virágoztatni a Kárpát-medencét és az egész Földet.
 97. Segítsen a Szent Korona, hogy a magyarság történelmének krónikásai, mint kódexek és szentkönyvek, előkerülhessenek.
 98. Mindenki váljon méltóvá a tudásra és érzékelésre, hogy megismerhesse az Univerzum Teremtőjét!
 99. Szent Koronánkról lecserélt Szentképek kerüljenek vissza a helyükre.
 100. Segíts Atyánk, hogy utadat keresve hazánkat is szolgálhassuk!
 101. Segíts minket abban, hogy hazánk természeti kincsei a magyar nép, a magyar nemzet javát szolgálják.
 102. Legyen béke és szeretet az emberek szívében!
 103. Segíts ráébreszteni az embereket arra, hogy a pénznél többet ér a szeretet.
 104. A magyar föld legyen ismét magyar tulajdonban.
 105. A nemzeti öntudat ismét ébredjen fel a magyar népben.
 106. “Félretéve minden akadályt és bűnt, kitartással fussuk meg az előttünk lévő küzdőtért.”
 107. Szeretet és békesség lakozzon mindnyájunk szívében!
 108. Sugározd ránk Mennyei Békédet!
 109. Segíts megtisztulni a Földnek és az embereknek!
 110. Az Atyához és a Nagyboldogasszonyhoz való hűség vezérelje cselekedeteiben a Szent Korona tagjait.
 111. Teremtő Urunk küld le hozzánk ismét Mennyei Fényedet!
 112. Köszönjük Atyánk, hogy megmutattad nekünk a helyes utat. Kérjük, továbbra is vezess bennünket!
 113. Kérjük Koronánk Szentjeinek közbenjárását, hogy könyörgéseink meghallgatásra találjanak.
 114. Mi testi kenyerönk felett való kenyerönket adjád münékönk ma.
 115. Kérjük védőangyalainkat, őrizzék meg vizeinket!
 116. Vigyázz Istenem a virágokra, a fákra és minden állatra!
 117. Vigyázz Istenem a virágokra, a fákra és minden állatra!
 118. Szent Korona kérünk, adj nekünk békességet és sok szeretetet.
 119. Őszentsége Szent Koronánk, te vagy Boldogasszony Anyánk. Add áldásod nemzetedre, erősödjön szíve, lelke. Legyen testvér minden magyar, aki békességet akar. Fényességet a világnak, dicsőséget Szent Hazánknak. Csillagúton hét vezérünk lássa, él Új Szövetségünk. Szálljon alá az Égi Kos, kezünkbe meg a Szent Fokos. Szent Korona hallgass most ránk, vidd az égbe közös imánk. S hozz Tőlük új feladatot, legyen meg az Akaratod!